• enfant
 • benevole
 • jeune
 • ministere
 • staff
 • LES ENFANTS
 • LES BENEVOLES
 • LES JEUNES
 • MINISTERE BIBLIQUE
 • UNE EQUIPE DE PLEIN-TEMPS

Edito siteweb

La Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB) est une Association internationale présente dans plus de 120 pays. A Madagascar, elle fête ses 45 ans (1971-2016).


ligue-newElle est composée de chrétiens (enfants, jeunes, adultes) convaincus, que la Parole de Dieu peut transformer des vies. Des personnes à travers l’Ile, qui veulent aider les contemporains à découvrir la passion qui se cache dans la Bible ; comme le Psalmiste lui-même l’a affirmé : « Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaumes 119.105)
Pour ce faire, divers moyens (camps, clubs, diffusion radiophonique « Manne du jour », formations, conférences, séminaires …etc.) sont entrepris au niveau de la société …Visitez donc notre site !... Vous êtes même invité à y participer.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

A bientôt et soyez bénis !


Rakotolehibe Mamy
Directeur National

Mana isan'andro

SABOTSY 21 JANOARY
GALATIANINA 4. 8-20 F. 2

AZA METY HO FITAHANA
Fahadisoana lehibe (8-11). Fony mbola jentilisa isika dia nitady an’Andriamanitra anjambany, voageja tao anatin’ny karazana finoanoam-poana sy fahadalan’ny saina sy eritreritra. Rehefa tonga zanany isika dia nomen’Andriamanitra zavatra hafa noho ny lalàna : teny fikasana tsy misy fepetra izay avy amin’ny fitiavany sy ny fifaliany hitahy antsika. Indrisy, firifiry moa ireo kristianina izay manadino ny fahasoavana sy ny fahafahan’ny Fanahy ka milatsaka amin’ny fitandremana fombafomba samihafa. Nanangana antsika ho zanaka Andriamanitra, dia tokony hitondratena toy izany amin’ny fahatsorana sy amin’ny fahamendrehana isan’andro isika.
Mangataka aminareo aho…(12-16). Inona no tanjon’i Paoly ? Hamerina ireo zanany amin’ny làlan’ny fahamarinana. Nampahatsiahiviny ireo zavatra mahafinaritra nitambarana sy ny fijoroana ho vavolombelona feno fitiavana nasehon’izy ireo taminy ; tsy toy izany kosa ny an’ireo mpampianatra diso, izay miseho hitondra fomba fanao vaovao hankalazana an’Andriamanitra. Nahoana no miresaka ny amin’ny fahalemeny i Paoly ?
Finoana marina (18-20). Hitan’i Paoly ny finoana feno fitiavana nananan’ireto galatianina ireto. Noho ny tsy naha-teo an’i Paoly ve no nampivily ny fanaony ? Mampidi-doza ny manankina ny finoana amin’ny mpiandraikitra iray. Maro ankehitriny ireo karazana fiangonana miorina etsy sy eroa, manintona ny olona amin’ny fahagagana fa mangeja amin’ny karazana fombafomba sy fanatitra. Aoka ho mailo isika !
Ho saintsainina : Matio 24. 11-13.

FAIRE UN DON

Veuillez entrer un montant

Contact

Ligue pour la Lecture de la Bible Madagascar
B.P 4085 Antananarivo 101
E.mail : flambeaullb@gmail.com
Tél. :   + (261) 20 24 809 92

 • Les enfants et les jeunes, suivent Jésus, remplis d’espoir transformant la nation toute entière.
 • Dans un monde en détresse mais portant en lui un potentiel énorme pour son développement, la Ligue pour la Lecture de la Bible éduque les enfants, les jeunes et adultes à entrer en contact avec la Bible, à suivre Jésus-Christ afin de devenir des agents de transformations pour la nation.