• enfant
 • benevole
 • jeune
 • ministere
 • staff
 • LES ENFANTS
 • LES BENEVOLES
 • LES JEUNES
 • MINISTERE BIBLIQUE
 • UNE EQUIPE DE PLEIN-TEMPS

Edito siteweb

La Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB) est une Association internationale présente dans plus de 120 pays. A Madagascar, elle fête ses 45 ans (1971-2016).


ligue-newElle est composée de chrétiens (enfants, jeunes, adultes) convaincus, que la Parole de Dieu peut transformer des vies. Des personnes à travers l’Ile, qui veulent aider les contemporains à découvrir la passion qui se cache dans la Bible ; comme le Psalmiste lui-même l’a affirmé : « Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaumes 119.105)
Pour ce faire, divers moyens (camps, clubs, diffusion radiophonique « Manne du jour », formations, conférences, séminaires …etc.) sont entrepris au niveau de la société …Visitez donc notre site !... Vous êtes même invité à y participer.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

A bientôt et soyez bénis !


Rakotolehibe Mamy
Directeur National

Mana isan'andro

ALATSINAINY 20 FEBROARY
JOSOA 5. 1-12 F. 6

FANAVAOZANA NY FANEKENA
Tsy nahomby ny fikasana voalohany hiditra ny tany Kanana noho ny tsy namantaran’ny Zanak’Israely ny fotoanan’Andriamanitra ka namotsifotsiany Azy (6, Nomery 14. 23-43). Efapolo taona taty aoriana vao nifanojo ny fotoanan’izy roa tonta ka nahatanterahan’ilay teny fikasana. Toran-kovitra ny Kananita sy ny firenena hafa raha nahita ny herin’Andriamanitra (1). Hain’Andriamanitra ny manova izay sakantsakana rehetra ho làlana hanehoany ny voninahiny eo amin’ny fiainanao amin’ny fotoanany. Amena !
Fanalahidy : Aoka ho mpankatoa ny teny ianareo… sao mamitaka ny tenanareo (Jakoba 1. 22, Jaona 15. 5-8).
Ny famorana : 1. Marika hita maso fanamafisana ny fifanekena mandrakizay nataon’Andriamanitra sy Abrahama ho azy sy ho an’ny taranany (Genesisy12. 2 ; 17.10-14 ; Rômanina 4. 11, 12). 2. Mariky ny fialàna amin’ny fiainana taloha mba hidirana amin’ny fiainana vaovao. Tanatin’ny firenena maro nanao ny famorana dia ny firenen’Israely irery no nanana izany ho mariky ny fiarahana amin’Andriamanitra sy fidirana ho isan’ny taranak’Israely (Eksodosy 4. 23-24). Fanavaozana izany no nataony teto mialohan’ny hakany ny tany Kanana (2-9). Ao amin’ny Testamenta vaovao, tsy ny marika ivelany intsony no zava-dehibe fa ny famoran’i Kristy, famonoana ny asan’ny nofo amin’ny Fanahy ary fidirana amin’ny Fanekena Vaovao ao amin’i Kristy (Kolosianina 2.11-13 ; Filipianina 3.3).
Sahaza avy amin’Andriamanitra (10-12) : Niaraka tamin’ny fanomezana ny tany Kanana ny fampitsaharana ny mana. Tsy hoe tsy hiantoka sy hikarakara azy ireo intsony akory Andriamanitra fa amin’ny endriny hafa indray no hisehoan’izany eo amin’izay ireo manomboka eto. Misy dingana ny fiainana.
Tonom-bavaka : Ohabolana 30.7-9.

FAIRE UN DON

Veuillez entrer un montant

Contact

Ligue pour la Lecture de la Bible Madagascar
B.P 4085 Antananarivo 101
E.mail : flambeaullb@gmail.com
Tél. :   + (261) 20 24 809 92

 • Les enfants et les jeunes, suivent Jésus, remplis d’espoir transformant la nation toute entière.
 • Dans un monde en détresse mais portant en lui un potentiel énorme pour son développement, la Ligue pour la Lecture de la Bible éduque les enfants, les jeunes et adultes à entrer en contact avec la Bible, à suivre Jésus-Christ afin de devenir des agents de transformations pour la nation.