• enfant
 • benevole
 • jeune
 • ministere
 • staff
 • LES ENFANTS
 • LES BENEVOLES
 • LES JEUNES
 • MINISTERE BIBLIQUE
 • UNE EQUIPE DE PLEIN-TEMPS

Edito siteweb

La Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB) est une Association internationale présente dans plus de 120 pays. A Madagascar, elle fête ses 45 ans (1971-2016).


ligue-newElle est composée de chrétiens (enfants, jeunes, adultes) convaincus, que la Parole de Dieu peut transformer des vies. Des personnes à travers l’Ile, qui veulent aider les contemporains à découvrir la passion qui se cache dans la Bible ; comme le Psalmiste lui-même l’a affirmé : « Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaumes 119.105)
Pour ce faire, divers moyens (camps, clubs, diffusion radiophonique « Manne du jour », formations, conférences, séminaires …etc.) sont entrepris au niveau de la société …Visitez donc notre site !... Vous êtes même invité à y participer.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

A bientôt et soyez bénis !


Rakotolehibe Mamy
Directeur National

Mana isan'andro

ZOMA 30 SEPTAMBRA
APOKALYPSY 4. 1- 11 F. 1

NY ANY AN-DANITRA
Miakara aty ! Mandritry ny fotoana ivavahantsika dia asain’Andriamanitra indrindra isika hiakatra ho eo Aminy ka hibanjina Azy sy ny tontolony. Ny mahazatra antsika dia ny mitondra an’Andriamanitra midina ho ety amintsika mba hijery ny tontolontsika. Tena zava-dehibe tokoa izany satria Izy aza niteny hoe mankanesa aty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatra entana (Matio 11. 28) sy ny hoe apetraho aminy ny fanahianareo rehetra (1 Petera 5. 7) saingy miavaka sy sarobidy koa ny fotoana hanatonatsika an’Andriamanitra, hiainantsika ny fanatrehany, hahitantsika ny zava-misy rehetra amin’ny masony. Hanova ny vavaka ataontsika ihany koa izany.
Inona avy ireo zavatra hitan’i Jaona tany ? Sary sy feo miavaka, misy toa mampatahotra, misy mahavariana. Loholona efatra amby roapolo. Fitambaran’ireo foko roa ambin’ny folo sy ny apostoly roa ambin’ny folo izany. Fanaovan-jiro : Mampahatsiahy ilay fanaovan-jiro namboarina ho an’ny tabernakely. Ny azontsika ambara dia ny hoe iray ihany ny Testamenta Taloha sy ny Vaovao araka izao zavatra aseho any an-danitra izao. Tsy misy afaka miteny mihitsy hoe ny vaovao ihany na ny taloha ihany.
Fiderana. Ny fanatrehana an’Andriamanitra dia mitarika ho amin’ny fiderana Azy noho izany fiandrianany izany. Mahazo toerana eo amin’ny vavaka asandratrao ve izany ? Eto dia hitantsika fa fiderana amin’ny maha-Andriamanitra mpahary no asandrany eto. Ho hitantsika anefa ny fivoaran’izany araka ny fandrosoan’ny fahitana omena an’i Jaona.
Vavaka : Hianao Tomponay sy Andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy haja ary ny hery ! Haleloia ! Amena.


« Ato am-poko no iraketako ny teninao,
Mba tsy hanotako aminao. »
(Salamo 119. 11)

Arahabaina ianao nahavita
iZAy telovolana izay !

FAIRE UN DON

Veuillez entrer un montant

Contact

Ligue pour la Lecture de la Bible Madagascar
B.P 4085 Antananarivo 101
E.mail : flambeaullb@gmail.com
Tél. :   + (261) 20 24 809 92

 • Les enfants et les jeunes, suivent Jésus, remplis d’espoir transformant la nation toute entière.
 • Dans un monde en détresse mais portant en lui un potentiel énorme pour son développement, la Ligue pour la Lecture de la Bible éduque les enfants, les jeunes et adultes à entrer en contact avec la Bible, à suivre Jésus-Christ afin de devenir des agents de transformations pour la nation.