• enfant
 • benevole
 • jeune
 • ministere
 • staff
 • LES ENFANTS
 • LES BENEVOLES
 • LES JEUNES
 • MINISTERE BIBLIQUE
 • UNE EQUIPE DE PLEIN-TEMPS

Edito siteweb

La Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB) est une Association internationale présente dans plus de 120 pays. A Madagascar, elle fête ses 45 ans (1971-2016).


ligue-newElle est composée de chrétiens (enfants, jeunes, adultes) convaincus, que la Parole de Dieu peut transformer des vies. Des personnes à travers l’Ile, qui veulent aider les contemporains à découvrir la passion qui se cache dans la Bible ; comme le Psalmiste lui-même l’a affirmé : « Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaumes 119.105)
Pour ce faire, divers moyens (camps, clubs, diffusion radiophonique « Manne du jour », formations, conférences, séminaires …etc.) sont entrepris au niveau de la société …Visitez donc notre site !... Vous êtes même invité à y participer.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

A bientôt et soyez bénis !


Rakotolehibe Mamy
Directeur National

Mana isan'andro

ALAKAMISY 29 JONA
HEBREO 10. 32-39 F. 5

MAHERY HATRANY
Fahatsiarovana mahasoa (32-34). Raha todihina ny lasa… todiho tokoa ny lasa raha sendra mandalo fotoan-tsarotra, tsarovy ilay fotoana nandraisanao ny famonjena (Apokalypsy 3. 3). Tao anatin’ny ady sy fanenjehana no nanoratana ity taratasy ity, mampahatsiahy ny hebreo ny mpanoratra fa ny fahamarinana voarain’izy ireo no nahafahany niaritra fampahoriana, raha voazaha toetra ny finoany (Galatianina 5. 22-23).
Miorina tsara (35-39). Tahaka ny mpanao fanatanjahantena avo lenta, na resy na mandresy dia mitozo hatrany, andraisana lesona ny lesoka dia mandroso hatrany, mijery an’i Jesoa Kristy Tompo sady mihazakazaka (I Korintianina 9. 24-26). Aza manao tahaka ity famataran’andro misy fahasimbana, toa mandroso dia mihemotra ny fingotra kely manoro ny segondra hany ka mihamanalavitra ny lera tokony ho izy ny lera tondroiny ! Tsy maninona na miadana aza ny fandrosoantsika fa ny zava-dehibe dia ny tsy mihemotra satria Jesoa Kristy no mampahery antsika (Filipianina 4. 13), ary koa miasa ao anatin’ny fahalementsika (2 Korintianina 12. 9).
Teny fikasana mamporisika (37-38). Tsy foana tsy akory ny Teny fikasana ary marina satria tsy tenin’olombelona, fa Tenin’Andriamanitra : “Fa ny fahitana dia mbola ho amin’ny fotoan’andro, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso” Habakoka 2. 3”. Izao izany fikasana izany : “Fa rehefa hafaka kelikely dia ho tonga Ilay ho avy, fa tsy hitaredretra”. Ho avy ilay Mesia, hitsara araka ny asan’ny tsirairay (Apokalypsy 22. 12). Ho fampaherezana antsika anie izany !

FAIRE UN DON

Veuillez entrer un montant

Contact

Ligue pour la Lecture de la Bible Madagascar
B.P 4085 Antananarivo 101
E.mail : flambeaullb@gmail.com
Tél. :   + (261) 20 24 809 92

 • Les enfants et les jeunes, suivent Jésus, remplis d’espoir transformant la nation toute entière.
 • Dans un monde en détresse mais portant en lui un potentiel énorme pour son développement, la Ligue pour la Lecture de la Bible éduque les enfants, les jeunes et adultes à entrer en contact avec la Bible, à suivre Jésus-Christ afin de devenir des agents de transformations pour la nation.