• enfant
 • benevole
 • jeune
 • ministere
 • staff
 • LES ENFANTS
 • LES BENEVOLES
 • LES JEUNES
 • MINISTERE BIBLIQUE
 • UNE EQUIPE DE PLEIN-TEMPS

Edito siteweb

La Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB) est une Association internationale présente dans plus de 120 pays. A Madagascar, elle fête ses 45 ans (1971-2016).


ligue-newElle est composée de chrétiens (enfants, jeunes, adultes) convaincus, que la Parole de Dieu peut transformer des vies. Des personnes à travers l’Ile, qui veulent aider les contemporains à découvrir la passion qui se cache dans la Bible ; comme le Psalmiste lui-même l’a affirmé : « Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaumes 119.105)
Pour ce faire, divers moyens (camps, clubs, diffusion radiophonique « Manne du jour », formations, conférences, séminaires …etc.) sont entrepris au niveau de la société …Visitez donc notre site !... Vous êtes même invité à y participer.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

A bientôt et soyez bénis !


Rakotolehibe Mamy
Directeur National

Mana isan'andro

ALAROBIA 24 MEY
SALAMO 12. 1-9 F. 1,6

RAKOTRA NY MARINA
Eo afovoan’ny ratsy(1-4). Vavaka fitarainan’i Davida izay mahatsiaro ho voahodidin’ny ratsy no hitantsika eto. Fiainana feno fihatsarambelatsihy, endrikendrika, lainga, tsy fanajana ny hafa no misy sy manjaka eo anivon’ny fiarahamonina araka ny Salamo eto. Izany tranga izany dia efa niseho tamin’ny andron’i Davida ary efa voalaza etsy amin’ny Salamo 11 ihany koa. Ary vao mainka amin’izao fotoana izao izay efa andro farany dia miha-mahazo vahana hatrany ny ratsy.
Teny mampitony sy mampahery. Anatin’ny fifandraisana lalina amin’ny Tompo ny mpanao salamo dia mahatsapa fa mahatoky Andriamanitra ary mahatoky koa ny Teniny (6). Mitoetra sy marina mandrakariva koa ny Tompo na dia amin’ny fotoana faran’ny sarotra aza ka mihazona ny olony tsy ho azon’ny ratsy (5). Ny fampaherezana lehibe ho an’ny kristianina dia ny fahafantarany fa momba azy mandrakariva Andriamanitra (7) ary araka ny Matio 28. 20b “Ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao”.
Fanontaniana : Manao ahoana ny fiton-drantenanao manoloana ny faharatsiana iainantsika ankehitriny ? Mijoro sa lavon’izany ?
Hafatra : Aza mety ho resin’ny ratsy ianao, fa reseo amin’ny soa ny ratsy. Rômanina 12. 21.

Fampidirana ny boky
Asan’ny Apostoly

Ny bokin’ny Asan’ny Apostoly no boky faharoa nosoratan’i Lioka teo amin’ny taona faha 63 teo. Boky mampiditra antsika eo amin’ny tantaran’ny fiangonana. Raha ny tena izy dia tokony nantsoina hoe “Asan’ny Fanahy Masina” ity boky ity satria ny zavatra rehetra nataon’ny Apostoly dia nataony tamin’ny alalan’ny hery sy ny fitarihan’ny Fanahy Masina avokoa. Araka izany dia aoka ho tsaroantsika fa tahaka ny niasan’Andriamanitra tamin’ny alalan’ireo Apostoly ireo tamin’ny andron’ny Testamenta Vaovao no tiany hiasana amin’ny alalantsika koa amin’izao andro izao. Ao no ahitantsika ny nahaterahan’ny fiangonana kristianina teo amin’ny Jiosy tamin’ny alalan’i Petera, ary teo amin’ny jentilisa tamin’ny alalan’i Paoly. Tsapa ny ady nosedrain’ny fiangonana tany am-piandohana sy ny herin’ny Fanahy Masina teo aminy. Hamporisika antsika amin’ny asa fitoriana ny Filazantsara anie ny fanarahana izao boky izao ! Ny drafitry ny boky amin’ny ankapobeny dia :
1. 1-8. 3 : Ny niandohan’ny fiangonana tany Jerosalema taorian’ny niakaran’i Jesoa tany an-danitra.
8. 4-12. 25 : Ny fitoriana ny filazantsara tany ivelan’i Jerosalema.
13. 1-28. 31 : Ny filazantsara ho an’ny jentilisa.

FAIRE UN DON

Veuillez entrer un montant

Contact

Ligue pour la Lecture de la Bible Madagascar
B.P 4085 Antananarivo 101
E.mail : flambeaullb@gmail.com
Tél. :   + (261) 20 24 809 92

 • Les enfants et les jeunes, suivent Jésus, remplis d’espoir transformant la nation toute entière.
 • Dans un monde en détresse mais portant en lui un potentiel énorme pour son développement, la Ligue pour la Lecture de la Bible éduque les enfants, les jeunes et adultes à entrer en contact avec la Bible, à suivre Jésus-Christ afin de devenir des agents de transformations pour la nation.