• enfant
 • benevole
 • jeune
 • ministere
 • staff
 • LES ENFANTS
 • LES BENEVOLES
 • LES JEUNES
 • MINISTERE BIBLIQUE
 • UNE EQUIPE DE PLEIN-TEMPS

Edito siteweb

La Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB) est une Association internationale présente dans plus de 120 pays. A Madagascar, elle fête ses 45 ans (1971-2016).


ligue-newElle est composée de chrétiens (enfants, jeunes, adultes) convaincus, que la Parole de Dieu peut transformer des vies. Des personnes à travers l’Ile, qui veulent aider les contemporains à découvrir la passion qui se cache dans la Bible ; comme le Psalmiste lui-même l’a affirmé : « Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaumes 119.105)
Pour ce faire, divers moyens (camps, clubs, diffusion radiophonique « Manne du jour », formations, conférences, séminaires …etc.) sont entrepris au niveau de la société …Visitez donc notre site !... Vous êtes même invité à y participer.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

A bientôt et soyez bénis !


Rakotolehibe Mamy
Directeur National

Mana isan'andro

TALATA 15 AOGOSITRA
DANIELA 9. 20-27 F. 1, 6

VALIM-BAVAKA AVY HATRANY
Antoka hahazoana valim-bavaka (20-23). Mbola tsy tapitra akory ny vavaka nataon’i Daniela dia nahazo valiny izy. - Nanetry tena izy ka niaiky ny fahotany sy ny fahotan’ny Israely fireneny (23). Tsy mba nanava-tena tamin’ny faharavan’ny fireneny fa nanaiky ho tompon’antoka amin’izany. - Nanana fiainana sy fitondrantena araka ny sitrapon’Andriamanitra Daniela, ka nifanakaiky am-po Taminy (22b). Noho ireo dia tena tanteraka taminy ny ao amin’ny Isaia 33. 3 : ”Antsoy Aho , dia hovaliako ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao”. Ny anjely Gabriela no nirahin’Andriamanitra hampahazava sy hampahalala ny faminaniana ho an’i Daniela (21-22). Mba ahoana kosa isika manoloana ny tenin’ny Tompo hoe : ”Raha ny oloko izay nantsoina tamin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny ” (II Tantara 7. 14) ?
Hafatra sy fahitana (24-27). Mandritry ny fito-polo herinandro 7x70 = 490 taona satria 1 andro = 1 taona, dia ho tanterahan’Andriamanitra ny fanafahany ny Jiosy amin’ny fahababoana, ny hahazoany famelankeloka, ary ny hananganany indray ny tempolin’i Jerosalema (24). Tsy izay ihany fa misy koa ny faminaniana ny amin’ny fahatongavan’i Jesoa Kristy sy ny asam-panavotana nataony, ny faharavan’i Jerosalema fanindroany sy ny fanitsakitsahan’ny jentlisa azy, aorian’ny fahafatesany (25-26). Ny tompon’ antoka amin’izany fandravana izany anefa dia tsy maintsy hiharan’ny famaizan’Andriamanitra (27).
Fahamarinana : ”Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo làlana ny fahatezerana; fa voasoratra hoe : ”Ahy ny famaliana; Izaho no hamaly, hoy Jehovah” (Rômanina 12. 19).

FAIRE UN DON

Veuillez entrer un montant

Contact

Ligue pour la Lecture de la Bible Madagascar
B.P 4085 Antananarivo 101
E.mail : flambeaullb@gmail.com
Tél. :   + (261) 20 24 809 92

 • Les enfants et les jeunes, suivent Jésus, remplis d’espoir transformant la nation toute entière.
 • Dans un monde en détresse mais portant en lui un potentiel énorme pour son développement, la Ligue pour la Lecture de la Bible éduque les enfants, les jeunes et adultes à entrer en contact avec la Bible, à suivre Jésus-Christ afin de devenir des agents de transformations pour la nation.