• enfant
 • benevole
 • jeune
 • ministere
 • staff
 • LES ENFANTS
 • LES BENEVOLES
 • LES JEUNES
 • MINISTERE BIBLIQUE
 • UNE EQUIPE DE PLEIN-TEMPS

Edito siteweb

La Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB) est une Association internationale présente dans plus de 120 pays. A Madagascar, elle fête ses 45 ans (1971-2016).


ligue-newElle est composée de chrétiens (enfants, jeunes, adultes) convaincus, que la Parole de Dieu peut transformer des vies. Des personnes à travers l’Ile, qui veulent aider les contemporains à découvrir la passion qui se cache dans la Bible ; comme le Psalmiste lui-même l’a affirmé : « Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaumes 119.105)
Pour ce faire, divers moyens (camps, clubs, diffusion radiophonique « Manne du jour », formations, conférences, séminaires …etc.) sont entrepris au niveau de la société …Visitez donc notre site !... Vous êtes même invité à y participer.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

A bientôt et soyez bénis !


Rakotolehibe Mamy
Directeur National

Mana isan'andro

ZOMA 9 DESAMBRA
ESTERA 5. 1-14 F. 2

IZAY TO FO MPAMOSAVY
Namaly Andriamanitra (1-8). Nahomby ny paik’ady nentin’i Estera ka nahita fitia teo imason’ny mpanjaka izy. Nomba azy Andriamanitra, ka sady niaro azy no nanoro azy ny fomba hiresahana (approche) amin’ny mpanjaka. Mila ianarana ny halemem-panahy rehefa hiresaka, tsy mandeha ho azy izany hoe hifanatrika amin’ny olona ratsy fanahy mifofo ny ainao izany, mainka fa hoe hisahirana hanasa azy hisakafo. Kanefa nanana faharetana be i Estera ka tsy niresaka momba ny faharatsian’i Hamana avy hatrany. Mila fandavan-tena ihany koa raha te-hahatratra ny tanjona, tsy vitan’ny fanasana indray mandeha ihany fa tsy maintsy nanao fanasana fanindroany.
Tsy misy fiadanana ho an’ny ratsy fanahy (9-13). Na dia nampirehareha fatratra an’i Hamana aza ny hareny, ny voninahiny, ny hamaroan’ny zanany, ny nanasana azy irery niaraka tamin’ny mpanjaka, dia tsy afa-po izy. Nananany avokoa izay rehetra irin’ny olona, saingy zavatra iray loha no tsy nahafapo azy : ny lolom-po tamin’i Mordekay. Misy olona tsy zakanao toy izany koa ve ny mahita azy ? Mampahory, mangalatra fifaliana ary mitarika fankahalana ka mety hiafara amin’ny famonoana mihitsy anefa izany raha kolokoloina ao am-po.
Mpanolo-tsaina ratsy (14). Raha tokony hitarika an’i Hamana tsy hivaky loha amin’i Mordekay ny vadiny sy ireo namany, vao mainka loza fa namporisika azy hanaonao foana. Tsy azo antoka ny tolo-tsain’ny olona satria « izay fisainana rehetra avy amin’ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. » (Genesisy 6. 5)
Fampitandremana : « Tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony hotandremana fa avy ao aminy no ihavian’ ny aina » (Ohabolana 4. 23).

FAIRE UN DON

Veuillez entrer un montant

Contact

Ligue pour la Lecture de la Bible Madagascar
B.P 4085 Antananarivo 101
E.mail : flambeaullb@gmail.com
Tél. :   + (261) 20 24 809 92

 • Les enfants et les jeunes, suivent Jésus, remplis d’espoir transformant la nation toute entière.
 • Dans un monde en détresse mais portant en lui un potentiel énorme pour son développement, la Ligue pour la Lecture de la Bible éduque les enfants, les jeunes et adultes à entrer en contact avec la Bible, à suivre Jésus-Christ afin de devenir des agents de transformations pour la nation.