• enfant
 • benevole
 • jeune
 • ministere
 • staff
 • LES ENFANTS
 • LES BENEVOLES
 • LES JEUNES
 • MINISTERE BIBLIQUE
 • UNE EQUIPE DE PLEIN-TEMPS

Edito siteweb

La Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB) est une Association internationale présente dans plus de 120 pays. A Madagascar, elle fête ses 45 ans (1971-2016).


ligue-newElle est composée de chrétiens (enfants, jeunes, adultes) convaincus, que la Parole de Dieu peut transformer des vies. Des personnes à travers l’Ile, qui veulent aider les contemporains à découvrir la passion qui se cache dans la Bible ; comme le Psalmiste lui-même l’a affirmé : « Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaumes 119.105)
Pour ce faire, divers moyens (camps, clubs, diffusion radiophonique « Manne du jour », formations, conférences, séminaires …etc.) sont entrepris au niveau de la société …Visitez donc notre site !... Vous êtes même invité à y participer.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

A bientôt et soyez bénis !


Rakotolehibe Mamy
Directeur National

Mana isan'andro

ALAKAMISY 2 MARSA
MATIO 8. 1-13 F. 6

NY TENA FINOANA
Na ilay boka, na ilay kapiteny manana ankizilahy marary dia samy niandrandra fanasitranana avy amin’i Jesoa. Tsy nisalasala Jesoa namaly ny hetahetany : « Mety Aho, madiova ianao » (3b). « Ho avy Aho hahasitrana azy » (7b). Finoana manao ahoana re no hitan’i Jesoa tamin’izy ireo ?
Finoana mikatsaka ny sitrapon’Andriamanitra (1-4) Anisan’ireo vahoaka nanaraka an’i Jesoa ity boka iray ity.Tokana no masaka tao an-tsainy : io Jesoa io no mahay manasitrana azy. Narahany fiankohofana marika fanetren-tena izany finoana izany. Tsy nanery ny Tompo anefa izy fa nanaiky ny fiandrianany; nametraka ny sitrapon’i Jesoa ho eo ambonin’ny sitrapony : “ Raha mety Ianao” (2b). Manoloana ny zava-tsarotra misy, dia mety manadino ny fiandrianan’ Andriamanitra isika, ka kivy rehefa tsy tanteraka ilay nirintsika. Jesoa nanome ohatra tsara ho antsika raha hiatrika ny hazo fijaliana : “Raiko ô, raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity; nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao.” (Matio 26. 39).
Finoana matoky ny fahefan’ny Tenin’Andria-manitra (5-13). Raha nikasa ho any an-tranon’ilay kapiteny i Jesoa hanasitrana ilay ankizilahiny (5-6), dia toe-po sy toe-tsaina feno fanetren-tena no navaliny Azy (8a). Fahatokiana feno ny fahefan’ny tenin’i Jesoa no nasehony (8b-9). Finoana lehibe sady mahagaga, tsy fahita teo amin’ny jiosy vahoakan’Andriamanitra no nilazan’i Jesoa ny nataon’ilay kapiteny, izay hafa firenena (10-12). Nandray valim-bavaka avy hatrany ilay kapiteny : “Tongava aminao araka ny ninoanao. Dia sitrana… ilay ankizilahiny” (13) .
Fanontaniana : Finoana manao ahoana ny finoanao rehefa manao vavaka fangatahana ?

FAIRE UN DON

Veuillez entrer un montant

Contact

Ligue pour la Lecture de la Bible Madagascar
B.P 4085 Antananarivo 101
E.mail : flambeaullb@gmail.com
Tél. :   + (261) 20 24 809 92

 • Les enfants et les jeunes, suivent Jésus, remplis d’espoir transformant la nation toute entière.
 • Dans un monde en détresse mais portant en lui un potentiel énorme pour son développement, la Ligue pour la Lecture de la Bible éduque les enfants, les jeunes et adultes à entrer en contact avec la Bible, à suivre Jésus-Christ afin de devenir des agents de transformations pour la nation.