• enfant
 • benevole
 • jeune
 • ministere
 • staff
 • LES ENFANTS
 • LES BENEVOLES
 • LES JEUNES
 • MINISTERE BIBLIQUE
 • UNE EQUIPE DE PLEIN-TEMPS

Edito siteweb

La Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB) est une Association internationale présente dans plus de 120 pays. A Madagascar, elle fête ses 45 ans (1971-2016).


ligue-newElle est composée de chrétiens (enfants, jeunes, adultes) convaincus, que la Parole de Dieu peut transformer des vies. Des personnes à travers l’Ile, qui veulent aider les contemporains à découvrir la passion qui se cache dans la Bible ; comme le Psalmiste lui-même l’a affirmé : « Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaumes 119.105)
Pour ce faire, divers moyens (camps, clubs, diffusion radiophonique « Manne du jour », formations, conférences, séminaires …etc.) sont entrepris au niveau de la société …Visitez donc notre site !... Vous êtes même invité à y participer.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

A bientôt et soyez bénis !


Rakotolehibe Mamy
Directeur National

Mana isan'andro

ALAROBIA 13 SEPTAMBRA

ISAIA 10. 20-34                                   F. 1, 2

 

RAVA NY FAHARATSIANA

Hisy sisa. Raha niankina tamin’ny herin’olom-belona toy ny tamin’ny Mpanjakan’i Asyria ohatra ny fanjakana Joda taloha dia faminaniana ny amin’ny hiovan’ireo taranak’Israely no hitantsika eto (20). Ireo sisa velona avy amin’ny taranaky ny foko 10 avy any avaratra ary sisan’ireo marobe toy ny fasika (22) voalaza tamin’ny andron’i Abrahama no tiana hambara amin’izany. Ireo sisa ireo ihany koa dia tandindon’ireo rehetra izay handray sy hanaiky ny famonjen’Andriamanitra amin’ny ho avy.

Samy hanana ny anjarany. Eto dia mampanantena Andriamanitra fa hahazo ny anjara famonjeny ireo taranaka voafidiny izay miankina tanteraka Aminy (21). Hahazo ny anjara famaizana kosa ireo izay minia manamafy hatoka ary tsy miraharaha ny Teniny (23) (Isaia 28. 22). Tombony lehibe ho antsika ny hananantsika anjara amin’izany famonjen’Andriamanitra izany izay efa notanterahiny tamin’ny alàlan’i Jesoa Kristy izay natolony ho faty hamonjy antsika. Ny hany andrasana amintsika dia ny hiaiky ny fahotantsika, hiala amin’ny ratsy fanao ary handray io famonjena io.

Marina amin’ny Teniny. Rehefa niteny Andriamanitra hoe handrava ny fanjakan’ny Asyriana dia tò izay voalazany (23). Tsy mivadika amin’izay naloaky ny vavany Izy. Manamaivana sy manala ny vesatr’ireo nofidiany koa Ny Tompo ary mitsinjo sy mikarakara azy ireo amin’alalan’ilay Mesia dia i Jesoa Kristy (Matio 11. 28) izay « manala ny zioga ». (27) 

Saintsaino : Raha ianao manokana, isan’ireo « sisa » ve ianao sa isan’ireo « mafy hatoka » hiharan’ny faharavana ? Meteza ho isan’ireo izay mandray ilay fanomezan-tsarobidy dia ny famonjena ny fanahy sady miampy ny fiainanao mandrakizay rahatrizay miala ety !

FAIRE UN DON

Veuillez entrer un montant

Contact

Ligue pour la Lecture de la Bible Madagascar
B.P 4085 Antananarivo 101
E.mail : flambeaullb@gmail.com
Tél. :   + (261) 20 24 809 92

 • Les enfants et les jeunes, suivent Jésus, remplis d’espoir transformant la nation toute entière.
 • Dans un monde en détresse mais portant en lui un potentiel énorme pour son développement, la Ligue pour la Lecture de la Bible éduque les enfants, les jeunes et adultes à entrer en contact avec la Bible, à suivre Jésus-Christ afin de devenir des agents de transformations pour la nation.