Mana isan’andro

ALATSINAINY 12 NOVAMBRA
ASAN’NY APOSTOLY 23.23-35

AROVANA NY MPANOMPON’ANDRIAMANITRA
Fiarovana an’i Paoly. Ho tohin’ny tantara efa hitantsika omaly, ny Komandy Romana dia nanapa-kevitra hiaro an’i Paoly, ary nampitondra an’i Paoly ho any amin’ny Governora Feliksa. Nataony avokoa ny fomba rehetra hiarovana azy tsy ho azon’ireo Jiosy saika hamono azy. Toy izao ny endriky fiarovana an’i Paoly:

-Miaramila roanjato lahy sy antsoavaly fitopolo ary mpitana lefona roanjato no nanaraka azy, -Miainga amin’ny alina. -Nampandehanina soavaly koa i Paoly mba ho tonga soamantsara (and 24). -Mbola misy taratasy nampitondrain’ny Mpifehy arivo Klaodio Lysia koa manambara mazava tsara ny antsipirian’ny antony niampangana an’i Paoly ary ny heviny ny amin’ny tsy tokony hahafaty na hampigadra azy.
Mampiasa olona Andriamanitra hiaro : Manoloana ny zava-tsarotra mety lalovantsika dia mampiasa ny olona manodidina antsika Andriamanitra hiaro antsika. Na dia indraindray aza ny sasany amin’izy ireny mbola tsy mpino, dia azon’ny Tompo ampiasaina hatrany hampahery, eny hanohana antsika amin’ny zavatra izay ataontsika. Izany no maneho fa Andriamanitra manana ny fahefana rehetra sady masimandidy amin’ny zavatra rehetra Izy ka tsy misy azo sakanana izay rehetra kasainy sy tiany ho tanterahina. Ny fatokiantsika izany fiandrianan’Andriamanitra izany no hampiorina antsika amin’ny finoana marina sy tsy ho voaozongozon’ny fampianarana samihafa mety mitranga etsy sy eroa. Fa hoy ny Ohabolana 1:33 “Fa izay mihaino Ahy kosa hitoetra tsy manana ahiahy, Eny handry fahizay izy ka tsy hatahotra ny ratsy”
Vavaka: Jesoa ô, ampianaro aho hahay hatoky anao hatrany ary omeo hery tsy ho voahozongozon’ny fampianarana samihafa ataon’ny olona. Amen!