La Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB) est une Association internationale présente dans plus de 120 pays. A Madagascar, elle fête ses 47 ans (1971-2018).

Elle est composée de chrétiens (Enfants, Jeunes, Adultes) convaincus, que la Parole de Dieu peut transformer des vies. Des personnes à travers l’Ile, qui veulent aider les contemporains à découvrir la passion qui se cache dans la Bible ; comme le Psalmiste lui-même l’a affirmé : « Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaumes 119.105)
Pour ce faire, divers moyens (camps, clubs, diffusion radiophonique « Manne du jour », formations, conférences, séminaires …etc.) sont entrepris au niveau de la société …Visitez donc notre site !… Vous êtes même invité à y participer.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

A bientôt et soyez bénis !

Rakotolehibe Mamy
Directeur National

Mana isan’andro

ZOMA 14 JONA
SALAMO 77. 1- 20 F. 1
MANANTENA ILAY ANDRIAMANITRA TSY MIOVA

«Antso vonjy…» (1-9). Na eo aza izay mety
fitarainana mafy dia hitantsika fa tsy tonga
faingana ny vonjy nangatahiny (1-2), kanefa dia
mbola nitohy natoky an’Andriamanitra foana ny
mpanao Salamo eto. Tsy mahita tory amin’ny
alina, manandratra ny tanana ho fitalahoana mba
hamaliana azy. Tsy nanafina ny adin-tsainy izy
fa sahy namboraka izay tao am-pony (6-9), ary
izany koa no afaka manamaivana antsika raha tena
manana fifandraisana lalina amin’ ny Tompo isika.
“Manova toe-po…” (10-12). Ny fitodihany nijery
ireo lasa ka nametsovetsoany ireo asan’i Jehovah
sy ny nahatsiarovany ireo fahagagana nataony
(11) no nampiova ny toe-pon’ny mpanao Salamo
eto. Ho antsika koa dia manova ny toe-pontsika
manoloana ny zava-manahirana hatrehintsika ny
fahalalana sy ny fahatsiarovana fa Jesoa Kristy ilay
hitalahoantsika manoloana izay zavatra sarotra
lalovantsika dia tsy miova omaly sy anio ary
mandrakiazay (Hebreo 13.8).
«Ireo lasa tsy fanadino no mamelona ny
fanantenana»(13-20). Voalohany dia ny
fahatsiarovana fa tsy misy tahaka an’ Andriamanitra
(13) ary naseho eto ny fahamasinan’ ny làlany sy
ireo fahagagana nataony nanoloana ireo firenena
samihafa, indrindra fa ny namoahany ny Zanak’
Israely tany Egypta. Namela dindo sy fanantenana
ho an’ny taranaka taty aoriana tokoa ny
fahatsiarovana ny fomba fitondran’Andriamanitra
ny olony tany aloha tany.

Saintsaino: « Tsarovy ny zavatra taloha izay
efa lasa ela; Fa Izaho no Andriamanitra, ka
tsy misy hafa; Izaho no Andriamanitra, ka tsy
misy tahaka Ahy, » Isaia 46.9